Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

1. Reklamova je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.


2. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie uvedené pri tovare môžu v niektorých prípadoch pozmeňova vežkos, váhu alebo farbu tovaru, čo však nepredstavuje vadu výrobku.


3. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si musí v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybavi až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.


4. Ak kupujúci je spotrebitež (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikatežskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteža a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúcim nie je spotrebitežom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. 

5. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatni bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.


6. Zodpovednos za vady sa nevzahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
e. poškodením tovaru nadmerným zaažovaním,
f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.


7. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.


8. Zodpovednos za vady sa nevzahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnos výrobku teda nemožno považova za vadu a nedá sa reklamova.


9. Reklamovaný tovar je potrebné zasla na našu adresu uvedenú v kontaktoch, avšak nie na dobierku, alebo osobne prinies na našu kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabali, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zasla doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. Nepoužitý tovar zašlite v pôvodnom balení a so všetkými visačkami. K tovaru je potrebné pripoji kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priloži vyplnený Reklamačný formulár. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné zasla výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).


10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doruči ihneď, musí sa doruči bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.


11. Predávajúci je povinný urči spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybavi aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie by dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpi od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.


12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
a. pri odstránitežnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadova namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhžadom na cenu tovaru alebo závažnos chyby,
b. pri výskyte neodstránitežnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).
c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.


13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenos obalu (podža pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolova pri preberaní tovaru, nakožko tovar pri preprave sa môže poškodi, odporúčame kupujúcim rozbali tovar a prezrie si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.


14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddelitežnou súčasou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykožvek meni aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

 
Prihlásenie
E-mail:

Heslo:
Obnovenie hesla
Registrácia
 Kontaktný formulár

*Meno:

*E-mail:

Vᚠtelefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
7838

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia by vyplnené
Overenie objednávky

*Číslo objednávky:

*E-mailová adresa:
*údaje musia by vyplnené pre úspešne overenie.
 Najsledovanejšie

Vypínač dotykový Biely VL-C701-11 ...

23.29 EUR s DPH
(555.72 CZK)

Vypínač dotykový Biely RF VL-C701R-11 ...

33.59 EUR s DPH
(801.49 CZK)

Vypínač dotykový Čierny VL-C701-12 ...

23.29 EUR s DPH
(555.72 CZK)

Troj zásuvka SK Čierna (SR-SR-SR-12) ...

47.66 EUR s DPH
(1 137.22 CZK)

Dvoj vypínač dotykový Biely VL-C702-11 ...

28.44 EUR s DPH
(678.61 CZK)

Reklama
VÍTA VÁS ASISTENT VYHźADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobrazi porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obžúbené položky.
Zobrazi obžúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupova Pokračova do košíka