Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia pre predaj dotykových vypínačov LIVOLO

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Erik Beňko AREZ, IČO: 37269402, so sídlom 990 01 Vežký Krtíš, Tučekova 207/85  zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Vežký Krtíš, 610 – 4131 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Poštová adresa: Erik Beňko AREZ, Tučekova 207/85, 990 01 Vežký Krtíš,
Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK9783 3000 0000 2501200480 

Telefón: +421 915 958 088
E-mail: livolo@livolovypinace.sk

 

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Tel. č.: 048/ 4124 969, 048/ 4124 969
E-mail: bb@soi.sk

 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzahova na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkožvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddelitežnou súčasou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na akejkožvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnos všetkých uvedených tovarov. Dostupnos tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na Vašu e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohžadom Vašej objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má by tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.

1.4. Kupujúci môže doruči prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uvies meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej čas v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej čas v lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaž si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

doda na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabali ho alebo vybavi na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

zabezpeči, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

odovzda kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornova objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný doda tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaž sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaž sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

prevzia zakúpený alebo objednaný tovar,

zaplati predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

nepoškodzova dobré obchodné meno predávajúceho,

potvrdi v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a pečiatkou, ak je tá dostupná

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

 

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podža vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splni a tovar doda kupujúcemu v lehote do 3 pracovných dní od dodania tovaru dodávatežom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

5.3. Kupujúci je povinný prevzia tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺži lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtova kupujúcemu skladné vo výške 20,00 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevzia, je predávajúci oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy a preda tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplati predávajúcemu.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzva kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevzia tovar osobne alebo zabezpeči, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísa protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predloži predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakova z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 2 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolova zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnos oznámi dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolova stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotovi záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnos potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnú odstránenie vady tovaru, zžavu na tovar alebo v prípade neodstránitežných vád tovaru doda kupujúcemu nový tovar.

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. Obchodných podmienok odstúpi od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vráti kupujúcemu už zaplatenú čas kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

5.11. Spôsoby platieb: V hotovosti pri prevzatí tovaru alebo prevodom na účet.

 

 

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplati predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podža cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávatežov tovaru.

6.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Kupujúci je povinný zaplati predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podža kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy a požadova vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

6.6. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplati predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.7. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy a zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplati predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.8. Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnú.

6.9. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaž pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní naklada s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

 

8. Reklamačný poriadok (zodpovednos za vady, záruka, reklamácie)

8.1. BEZPEČNOSTNÁ POISTKA– všetky záručné reklamácie, kde sa závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru riešime výmenou tovaru za nový kus. Pokiaž tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v najkratšom možnom termíne objednaný alebo Vám umožníme výber iného tovaru v rovnakej hodnote. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí by reklamovaný tovar vrátený kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod..). Garancia výmeny sa nevzahuje na mechanicky poškodený tovar. Ponúkame Vám možnos vrátenia nepoužitého tovaru podža zákonom stanovenej lehoty 14 dní. Tovar však musí by v originálnom obale, nepoužívaný a kompletný. V prípade záujmu o vrátenie použitého tovaru ponúkame na vrátenie čiastku zodpovedajúcu hodnote použitého tovaru. Zákazník, ktorý nakupuje tovar v rámci svojej obchodnej činnosti a tento tovar nie je určený k ďalšiemu predaju, môže odstúpi od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Využitie lehoty na vrátenie tovaru nie je možné pri výrobkoch, ktoré zákazník získal v reklamačnom konaní (výmena za nový kus).

8.2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatni u predávajúceho podža platného reklamačného poriadku.Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu, resp. Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

8.3. Na vybavovanie reklamácií sa vzahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatni, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteža a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

8.4. Reklamačný poriadok sa vzahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.5. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaž nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.6. Kupujúci má právo uplatni si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávatež alebo predávajúci, vzahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.7. Kupujúci je povinný vykona prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaž tak neučiní, môže uplatni nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.8. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.9. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatni reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci je povinný vo formulári presne označi druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatni reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiados predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doruči predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,

doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa nedá objektívne doruči predávajúcemu a ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,

vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru treou osobou, určenou predávajúcim, ktorá o obhliadke vydá kupujúcemu písomné potvrdenie,

doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doruči do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopravi tovar priamo určenej osobe).

8.10. Predávajúci je povinný prija reklamáciu v ktorejkožvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

8.11. V mieste určenom podža bodu 8.9 týchto všeobecných obchodných podmienok na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpeči prítomnos osoby poverenej vybavova reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

8.12. Kupujúci je povinný reklamova vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

8.13. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označi vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona a pouči spotrebiteža o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diažkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doruči kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doruči ihneď, musí sa doruči bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručova, ak kupujúci má možnos preukáza uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.14. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná urči spôsob vybavenia reklamácie podža ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybavi aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trva dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebitež právo od zmluvy odstúpi alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybavi reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohžadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadova úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uvies, komu môže kupujúci zasla tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohžadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednos predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatni znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradi do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnu.

8.15. Kupujúci nemá právo uplatni záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedie.

8.16. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradi vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnatežnými technickými parametrami.

8.17. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

uplynutím záručnej doby tovaru,

mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

poškodením tovaru nadmerným zaažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

poškodením tovaru neodvrátitežnými a/alebo nepredvídatežnými udalosami,

poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

8.18. Predávajúci je povinný vybavi reklamáciu a ukonči reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

odovzdaním opraveného tovaru,

výmenou tovaru,

vrátením kúpnej ceny tovaru,

vyplatením primeranej zžavy z ceny tovaru,

písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.19. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vyda písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateža poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.

8.20. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaž nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

8.21. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používa tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

8.22. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. v prípade výmeny tovaru za nový začne beža záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.23. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

8.24. Pokiaž ide o odstránitežnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podža bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo

predávajúci vadný tovar vymení.

8.25. Pokiaž sa jedná vadu, ktorú nemožno odstráni, alebo o jednu viac krát opakovanú odstránitežnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstránitežných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol by tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podža bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

v prípade, že nemôže predávajúci vykona výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

8.26. Vybavenie reklamácie sa vzahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.

8.27. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstránitežnú vadu považuje výskyt jednej odstránitežnej vady viac ako tri krát.

8.28. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstránitežných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstránitežných vád súčasne.

8.29. Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užíva tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užíva tovar spolu viac ako 100 dní.

8.30. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podža bodu 8.8. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohžadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňova reklamáciu opakovane.

8.31. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si kupujúci uplatni svoje právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Ochrana osobných údajov“.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávatež tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadova nie je schopný doda tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informova kupujúceho a vráti mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpi od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podža 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteža pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteža pri zásielkovom predaji").

10.3. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podža ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteža pri zásielkovom predaji.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobi písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého podobu určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho.

10.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podža prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahova identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vráti už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doruči predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

10.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v nepoškodenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je čas v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.7. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je čas zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.8. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

10.9. Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

10.10. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnos uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vráti kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspä kupujúcemu.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnos písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákožvek jej zmena musí ma písomnú formu.

11.3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podža bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podža bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.

11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

11.5. Na vzahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteža a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteža pri zásielkovom predaji.

11.6. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnos voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

11.7. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteža pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebitežských sporov s účinnosou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteža / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obráti so žiadosou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy livolo@livolovypinace.sk.

 

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiados zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo poda návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podža zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podža §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebitež poda spôsobom určeným podža §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebitež / kupujúci môže poda sažnos aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využi len spotrebitež / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebitežom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebitežskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebitežskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diažku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteža požadova úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Vo Vežkom Krtíši, dňa 1.1.2017

Aktualizované 29.08.2021

Prihlásenie
E-mail:

Heslo:
Obnovenie hesla
Registrácia
 Kontaktný formulár

*Meno:

*E-mail:

Vᚠtelefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
5955

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia by vyplnené
Overenie objednávky

*Číslo objednávky:

*E-mailová adresa:
*údaje musia by vyplnené pre úspešne overenie.
 Najsledovanejšie

Vypínač dotykový Biely VL-C701-11 ...

23.29 EUR s DPH
(555.72 CZK)

Vypínač dotykový Biely RF VL-C701R-11 ...

33.59 EUR s DPH
(801.49 CZK)

Vypínač dotykový Čierny VL-C701-12 ...

23.29 EUR s DPH
(555.72 CZK)

Troj zásuvka SK Čierna (SR-SR-SR-12) ...

47.66 EUR s DPH
(1 137.22 CZK)

Dvoj vypínač dotykový Biely VL-C702-11 ...

28.44 EUR s DPH
(678.61 CZK)

Reklama
VÍTA VÁS ASISTENT VYHźADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobrazi porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obžúbené položky.
Zobrazi obžúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupova Pokračova do košíka